Föreningen Sveriges Filmklippare

Stadgar

1 § NAMN OCH SÄTE

Föreningens fullständiga namn är Föreningen Sveriges Filmklippare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.


2 § FÖRENINGS ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att:

 • främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan filmklippare och därmed stödja varandra i yrkesutveckling och i kontakter med andra inom film och TV.
 • medverka till att yrket filmklippare uppnår rätt uppmärksamhet, uppskattning och ekonomisk status.
 • värna om filmklipparnas arbetsvillkor, granska upphovsrättsliga frågor och därvid medverka till för filmklipparna positiva lösningar.
 • verka för vidareutbildning av filmklippare på högskolenivå.
 • att också verka för vidareutbildning av filmklippare på högskolenivå.
 • verka för att yrkeskategorin filmklipparassistent skall biträda filmklipparen i det dagliga arbetet.
 • befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom verksamhetsfälten.

 

3 § MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT

Medlemskap kan sökas av yrkesutövande filmklippare, som är huvudsakligen verksam inom film och TV.

Medlemskap kan beviljas fysisk person som varit yrkesutövande i minst fyra år och under förutsättning att hen rekommenderas av minst två (2) röstberättigade medlemmar inom föreningen.

Endast medlem äger rätt att nyttja föreningens akronym, SFK, efter sitt namn i för- och eftertexter eller i andra yrkesrelaterade sammanhang.

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår.

Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och skall godkännas av densamma.

Person, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål och/eller gjort betydande insatser för filmklippningen som hantverk och konstform, kan väljas till hedersmedlem av minst 2/3 av styrelsen. Person som kan väljas till hedersmedlem kan vara medlem eller icke-medlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och har ej rösträtt.


4 § UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller agerar så att föreningen eller dess anseende skadas, kan uteslutas av styrelsen. Frågan om uteslutning får dock inte upptas till behandling förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom en viss av styrelsen utmätt tid yttra sig. 

Medlem som ej betalat medlemsavgiften de senaste två (2) åren, blir per automatik utesluten ur föreningen.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


5 § ORGAN

Förenings organ är:

 1. Årsmötet
 2. Styrelsen
 3. Revisorer
 4. Valberedningen


6 § ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte skall sammankallas då en majoritet av styrelsen så förordar på tid och plats som densamma beslutar. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen per brev eller e-post till föreningens röstberättigade medlemmar senast tre (3) veckor före den beslutade årsmötesdagen. 

Kallelse med brev eller e-post skall skickas till den adress som medlem har uppgivit.

Röstberättigade medlemmar äger rätt att inge motioner till årsmötet genom att senast två (2) veckor före årsmötet tillställa styrelsen detsamma.

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet.

Medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen har rösträtt.

Rösträtt tillfaller även styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för densamma eller vid val av revisorer eller fastställande av styrelsens arvoden.

Årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs av röstberättigad medlem.

Omröstning och val sker öppet, om sluten omröstning inte begärs av röstberättigad medlem.

För att beslut vid årsmötet skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad sker avgörandet med hjälp av lottning.

Vid val skall i händelse av lika röstetal avgörandet ske med hjälp av lottning. 

Beslut i frågor av ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till årsmötet.

Senast tre (3) veckor efter årsmötet skall det justerade årsmötesprotokollet hållas tillgängligt föreningens röstberättigade medlemmar.


7 § ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden handläggas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och protokollförare
 3. Val av två personer jämte mötesordförande att justera årsmötesprotokollet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Prövning av frågan om kallelse har skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter, valberedningen och revisorer
 15. Fastställande av medlemsavgift för räkenskapsåret
 16. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande


8 § STYRELSEN

Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • verka för föreningens framåtskridande.
 • tillvarata medlemmarnas intressen.
 • tillse att för föreningen bindande stadgar och regler iakttas.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • att förbereda årsmötet.

Styrelsen äger också rätt att på egen hand vidta – inom ramen för dessa stadgar – åtgärder som styrelsens majoritet anser lämpliga.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och övriga befattningshavare som styrelsen anser behövs.

Styrelsen består av ordförande och minst fyra (4) eller högst sex (6) ledamöter och ingen (0) eller högst två (2) suppleanter och väljs av föreningen på ordinarie årsmöte för en mandatperiod om ett år, vilket omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte. 

Ordförande, ledamot och suppleant kan väljas om.

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst tre (3) ledamöter så bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst tre (3) ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de 
närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras.

Medlemmar äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöten.

Beslut kan fattas per capsulam med samma beslutsmässighet, om ingen annan möjlighet till sammanträde föreligger.

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 

Föreningens firma tecknas såsom styrelsen beslutar.


9 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.


9 § REVISORER

För granskning av föreningens räkenskaper och övriga förvaltning väljer årsmötet minst en (1) eller högst två (2) revisorer samt ingen (0) eller högst två (2) revisorssuppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter kan vara externa och väljs för räkenskapsåret. De skall vara oberoende av dem som de har att granska.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av, när de så begär.

Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor innan årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 


10 § VALBEREDNINGEN

Valberedningen skall bestå av minst två (2) eller högst (3) valberedningsledamöter valda vid ordinarie årsmöte. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

Valberedningen konstituerar sig själv.

Valberedningen skall sammanträda när dess ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall bereda valen inför kommande ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall i god tid före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. 

Valberedningen skall upplysa röstberättigade medlemmar om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen av röstberättigade medlemmar.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.


11 § STADGEÄNDRINGAR

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast ske genom beslut av två (2) på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ordinarie årsmöte, med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster. Mellan dessa beslut skall minst fyra (4) veckor förflyta.

Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna får ges såväl av röstberättigad medlem som styrelsen.

Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast sextio (60) dagar före årsmötet.

Förslaget skall senast trettio (30) dagar före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast tjugo (20) dagar före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.


12 § FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut av två (2) på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ordinarie årsmöte och i övrigt samma ordning skall iakttas som i föregående paragraf.

Upplöses föreningen skall dess medel tillfalla Stiftelsen Svenska Filminstitutet, att av dess styrelse utdelas som stipendium till förtjänt filmklippare vid tillfälle som stiftelsen anser lämpligt.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning skall därefter sändas till berörd myndighet för avregistrering av föreningen.


13 § TOLKNING AV STADGARNA

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.