Föreningen Sveriges Filmklippare

Stadgar

1. DEFINITION

Föreningen Sveriges Filmklippare är en sammanslutning av filmklippare, aktivt verksamma inom i första hand film, TV och video. Det är en ideell förening med säte i Stockholm.

2. MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET

Föreningen har till syfte
 • att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan filmklippare och därmed stödja varandra i yrkesutveckling och i kontakter med andra inom film, TV och video.
 • att medverka till att yrket filmklippare uppnår rätt uppmärksamhet och uppskattning.
 • att värna om filmklipparnas arbetsvillkor, granska upphovsrättsliga frågor och därvid medverka till för filmklipparna positiva lösningar.
 • att medvetet verka till en utveckling av lärlingssystemet, för att på detta sätt främja återväxt och utbildning inom yrkeskategorin filmklippare.
 • att också verka för vidareutbildning av filmklippare på högskolenivå.
 • att verka för att yrkeskategorin filmklipparassistent ska biträda filmklipparen i det dagliga arbetet.
 • att anordna filmvisningar, diskussioner, filmanalyser och/eller arrangera liknande möten som kan främja utveckling och vidareutbildning.
 • att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom verksamhetsfälten.

3. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan sökas av yrkesutövande filmklippare, som är huvudsakligen verksam inom film och video. Medlemskap kan beviljas den som varit yrkesutövande i minst fyra år och under förutsättning att hon/han rekommenderas av minst två (2) medlemmar inom Föreningen.

Medlemsavgift ska erläggas årligen.

Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och ska godkännas av densamma.

4. ORGANISATION

Årsmötet är Föreningens högst beslutande organ och detsamma ska hållas årligen före maj månads utgång. Räkenskapsåret/förvaltningsåret löper som kalenderår. För granskning av klubbens räkenskaper och övriga förvaltning väljer årsmötet tvenne revisorer jämte en revisorssuppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljs för förvaltningsår.

Medlemmar som fullgjort sina skyldigheter äger rätt att inge motioner till årsmötet genom att senast fem (5) vardagar före årsmötet tillställa styrelsen detsamma. Kallelse till årsmöte ska ske senast tio (10) vardagar före den beslutande årsmötesdagen.

Vid årsmötet ska följande ärenden handläggas:
 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesfunktionärer, vilka ska vara mötesordförande,
  mötessekreterare och tvenne justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordförande för verksamhetsåret
 8. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av tvenne revisorer jämte suppleant
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av arvoden och traktamenten
 12. Fastställande av medlemsavgiften för räkenskapsåret
 13. Styrelsens rapporter och förslag
 14. Motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande.

Extra årsmöte kan sammankallas då en majoritet av styrelsen så förordar eller när en tredjedel av de medlemmar som fullgjort sina skyldigheter så begär.

Styrelsen är ansvarig inför årsmöte.

Styrelsen verkställer de beslut som fattas av årsmöte och medlemsmöte, men äger också på egen hand vidta åtgärder som styrelsens majoritet anser lämpliga.

Styrelsen väljs för ett verksamhetsår i sänder och består av minst fyra (4) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande.

Efter årsmöte konstituerar styrelsen sig.

Enstaka beslut kan fattas ad capsulam* med samma beslutsmässighet, om ingen annan möjlighet till möte föreligger.

Kassören äger rätt att teckna Föreningen i samtliga ekonomiska ärenden.

Enahanda rätt tillfaller ordföranden i förening med sekreteraren.

Medlemmar äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöte.

Beslut inom såväl årsmöte som styrelse fattas med enkel majoritet.

Ordföranden äger utslagsröst.

5. UTESLUTNING

Medlem som uppsåtligen skadar Föreningen eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att Föreningens anseende skadas, kan uteslutas av styrelsen. Frågan om uteslutning får dock inte upptas till behandling förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom en viss av styrelsen utmätt tid förklara sig. Medlem som ej betalat medlemsavgiften de senaste två (2) åren, blir per automatik utesluten ur Föreningen.

6. STADGEÄNDRING

Ändring av Föreningens stadgar kan ske genom beslut av tvenne på varandra följande klubbmöten, varvid ett ska vara årsmöte . Det ska också föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut ska minst 10 arbetsdagar förflyta.

7. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om Föreningens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varvid ett ska vara årsmöte och i övrigt samma ordning ska iakttas som i föregående paragraf.

Upplöses Föreningen ska dess medel tillfalla Stiftelsen Svenska Filminstitutet, att av dess styrelse utdelas som stipendium till förtjänt filmklippare vid tillfälle som stiftelsen anser lämpligt.

*) ad capsulam (latin) betyder "per huvud" och syftar på en beslutsform som inte är baserad på ett gemensamt beslut under ett sammanträde, utan sker via enskilda samtal, korrespondans, e-mail o.l. medlem för medlem.

Copyright © 2013, SFK- Sveriges Filmklippare